Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Polska Akademia Umiejętności

zapraszają w dniach 21-23 września 2016 roku do Krakowa na

Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne

pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Krakowa
prof. dra hab. Jacka Majchrowskiego
oraz
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dra hab. n. med. Wojciecha Nowaka

Przedmiotem konferencji chcemy uczynić rolę i miejsce nazw własnych w szeroko rozumianym poznawaniu
i kreowaniu świata, cywilizacji i kultury. Pragniemy podkreślić interdyscyplinarność onomastyki, prześledzić jej ewolucję na
przestrzeni wieków oraz określić jej obecną pozycję w naukach humanistycznych i społecznych,
a także wskazać kierunki jej przyszłego rozwoju.
Konferencja będzie także okazją do uczczenia pamięci wybitnych językoznawców i onomastów –
Jana Michała Rozwadowskiego
, Franciszka Sławskiego, Henryka Borka, Kazimierza Rymuta
oraz jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin profesor Aleksandry Cieślikowej.
W 2016 roku przypada także sześćdziesiąta rocznica opublikowania pierwszego numeru czasopisma Onomastica,
wychodzącego nieprzerwanie w Krakowie z inicjatywy profesora Witolda Taszyckiego
oraz 1050 rocznica chrztu Polski.
Organizowana przez nas konferencja jest dwudziestą cykliczną konferencją onomastyczną,
co nadaje jej jubileuszowy charakter.

Proponujemy następujące bloki tematyczne:

 • – onimy w poznawaniu i postrzeganiu świata;
 • – nazwy własne a religia;
 • – najstarsze, zapisane onimy i ich znaczenie dla rozwoju państwa polskiego
  i języka narodowego;
 • – wielokulturowość i monokulturowość a nazwy własne;
 • – perspektywy rozwoju onomastyki na tle innych nauk humanistycznych i społecznych;
 • – nazewnictwo w kulturze i sztuce;
 • – nazwy własne w różnych systemach politycznych;
 • – onomastyka a semiotyka;
 • – globalizacja a tożsamość lokalna w aspekcie nazewniczym;
 • – podsumowanie dorobku polskiej i słowiańskiej onomastyki.

Do dyskusji serdecznie zapraszamy nie tylko językoznawców-onomastów, ale
także przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.